Algemene voorwaarden

Heeft u vragen? Neem dan contact op.

Algemene voorwaarden V.O.F. QRMUUR.NL

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes, overeenkomsten en precontractuele afspraken die tussen V.O.F. QRMUUR.NL (hierna QRMUUR.NL) en de wederpartij zijn gemaakt of zullen worden gemaakt. Ook zijn de algemene voorwaarden van toepassing op het gebruik van de website van www.qrmuur.nl. 

Door het plaatsen van een bestelling en/of het aangaan van een overeenkomst, bevestigt u aan QRMUUR.NL dat u de algemene voorwaarden in zijn geheel heeft gelezen en ondubbelzinnig akkoord gaat met de inhoud van de algemene voorwaarden.

De bepalingen van deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de rechtsverhouding tussen QRMUUR.NL en haar contractpartijen, zowel natuurlijke personen als rechtspersonen. Indien ten aanzien van enige bepaling een afwijkende regeling geldt, omdat de wederpartij een natuurlijk persoon is, dan wordt zulks uitdrukkelijk in een afzonderlijke bepaling weergegeven. Dit met het doel de consumentenrechten van de natuurlijke persoon te beschermen. 

Deze algemene voorwaarden maken onlosmakelijk deel uit van ieder aanbod van QRMUUR.NL tot het aangaan van een overeenkomst. 

Artikel 1 Definities 

V. O. F. QRMUUR.NL / QRMUUR.NL: de ontwerper van deze algemene voorwaarden is QRMUUR.NL, zijnde de vennootschap onder firma met beperkte aansprakelijkheid en statutair gevestigd te Appelscha (8426 AV) aan de Vaart Noordzijde 81. De activiteiten van de onderneming QRMUUR.NL richten zich onder andere op het aanbieden van advertentieruimte op qrmuren en op qrkaarten middels QR-codes (later in deze voorwaarden ook wel reclame-uitingen genoemd). De advertenties zien er niet uit als advertenties, omdat ze verscholen zijn achter QR-codes. Het is een nieuwe manier om kennis te maken met de omgeving, waarin de desbetreffende qrmuur staat of qrkaart ligt. 

Wederpartij: onder wederpartij wordt verstaan alle personen die, dan wel namens of rechtsgeldig vertegenwoordigd, de natuurlijk persoon is of de rechtspersoon rechtsgeldig vertegenwoordigd en een overeenkomst aangaat of een overeenkomst wil aangaan met QRMUUR.NL dan wel een bestelling plaatst bij QRMUUR.NL, via de website van QRMUUR.NL, telefonisch, per e-mail of fysiek.

Overeenkomst: een mondelinge of schriftelijke overeenkomst, op basis waarvan QRMUUR.NL zich verplicht tot het leveren van een product dat QRMUUR.NL aanbiedt, al dan niet via haar website. De inhoud van de overeenkomst wordt mede bepaald door het soort product dat door de wederpartij bij QRMUUR.NL wordt besteld. 

Producten: alle producten die QRMUUR.NL maakt dan wel te koop aanbiedt, zijnde, doch niet beperkt tot, qrmuren, qrkaarten in allerlei soorten en maten. De producten zijn beschermd met het intellectuele eigendomsrecht. 

Gebruiker: onder gebruiker wordt verstaan alle personen die, dan wel namens of rechtsgeldig vertegenwoordigd, de natuurlijk persoon is of de rechtspersoon rechtsgeldig vertegenwoordigd een qrmuur of qrkaart gebruikt. De gebruiker begeeft zich bij een qrmuur of qrkaart en scant één of meerdere QR-codes om na te gaan of er wat leuks voor hem of haar te doen is in de omgeving. 

Artikel 2 Toepasselijkheid algemeen

Met uitsluiting van andere algemene voorwaarden zijn slechts van toepassing de onderhavige algemene voorwaarden van QRMUUR.NL. De toepasselijkheid van algemene voorwaarden van anderen, waaronder die van de wederpartij, worden hiermee uitdrukkelijk van de hand gewezen. Ook op de rechtsverhouding welke mogelijk kan ontstaan tussen QRMUUR.NL en derden, zijn uitsluitend van toepassing de onderhavige algemene voorwaarden. 

Indien er sprake is van wijzigingen of aanvulling van de overeenkomst, welke leiden tot verhoging of verlaging van de overeengekomen prijs, dient die verhoging of verlaging afzonderlijk schriftelijk te worden overeengekomen. Daarin volstaat ook een e-mail bericht. Indien partijen geen overeenstemming kunnen bereiken, dan geldt de geschillenregeling zoals in deze algemene voorwaarden is bepaald. 

Artikel 3 Toepasselijkheid B2B 

Alle offertes worden gedaan met toepassing van onderhavige algemene voorwaarden. Alle offertes gericht aan de wederpartij, welke een onderneming is, worden gedurende één maand gestand gedaan, tenzij de offerte een afwijkende periode vermeldt. Na verloop van één maand vervalt de offerte. 

Artikel 4 Totstandkoming van de overeenkomst

Ieder aanbod gedaan door QRMUUR.NL is vrijblijvend en herroepelijk, tenzij anders overeengekomen. De overeenkomst komt tot stand door aanbod en aanvaarding, waarbij QRMUUR.NL de overeenkomst schriftelijk aanvaardt. De aanvaarding kan ook per e-mail geschieden.

Indien een bestelling geplaatst wordt via de website van QRMUUR.NL, dan komt de overeenkomst tot stand bij het bestellen van een product. De wederpartij die de overeenkomst via de website van QRMUUR.NL aangaat, gaat bij het afronden van de bestelling akkoord met de algemene voorwaarden door deze akkoord aan te vinken. 

Artikel 5 Wijzigingen van de algemene voorwaarden

QRMUUR.NL is gerechtigd deze algemene voorwaarden te allen tijde in zijn geheel of gedeeltelijk te wijzigen. In het geval van wijzigingen van de algemene voorwaarden zal QRMUUR.NL de wederpartij daarover zo spoedig mogelijk op de hoogte stellen. Het ontbreken van een melding doet geen afbreuk aan de geldigheid van de aangepaste voorwaarden. Indien de wederpartij niet binnen veertien dagen kenbaar maakt dat enige bepalingen uit de algemene voorwaarden niet akkoord zijn, dan wordt geacht dat de wederpartij akkoord gaat met eventuele aanvullingen en wijzigingen. Bij de melding van wijzigingen en aanvullingen, vermeldt QRMUUR.NL de reden daartoe. 

Artikel 6 Aard producten en bekendheid 

Wederpartij verklaart bekend te zijn met de aard van de producten van QRMUUR.NL, in het bijzonder met betrekking tot de artistieke aard. Voorts wordt voorondersteld dat de wederpartij – voorafgaand aan het sluiten van de overeenkomst – zich heeft verdiept in de aard van de producten van QRMUUR.NL. De wederpartij verklaart bekend te zijn met de producten, door de producten op de website te bestuderen. Indien nodig kan de wederpartij bij QRMUUR.NL vragen om een sample/monster. De aard van het sample/monster wordt bepaald door QRMUUR.NL. Indien de wederpartij niet vraagt om een sample, wordt verondersteld dat de wederpartij zich voldoende heeft verdiept in de aard van de producten.

De producten van QRMUUR.NL zijn auteursrechtelijk beschermd. De producten zijn samengesteld en ontworpen door QRMUUR.NL. De producten zijn origineel en mogen niet zonder toestemming en/of goedkeuring van QRMUUR.NL worden verkocht, nagemaakt, gekopieerd of tentoongesteld worden. Het is niet toegestaan om – zonder voorafgaande toestemming van QRMUUR.NL – teksten, afbeeldingen, beeldmerken, ontwerpen, producten, tekeningen, en/of andere auteursrechtelijk beschermd materiaal te publiceren (zowel print als online), te kopiëren, te verveelvoudigen, op te slaan of op een andere wijze openbaar te maken.

QRMUUR.NL verbindt zich jegens de wederpartij de goederen te leveren conform de omschrijving, kwaliteit en hoeveelheid zoals deze in de offerte en/of overeenkomst zijn omschreven. QRMUUR.NL staat er niet voor in dat de goederen geschikt zijn voor het doel welke de koper beoogd, ook niet als dat doel aan QRMUUR.NL kenbaar is gemaakt, tenzij het tegendeel tussen partijen is overeengekomen. 

Artikel 7 Verpakking en bezorging

QRMUUR.NL verbindt zich jegens de wederpartij de producten behoorlijk te verpakken. De producten worden als één geheel verpakt en bezorgd. Bij een consument c.q. natuurlijk persoon bezorgt QRMUUR.NL de producten op het bezorgadres. 

Artikel 8 Reclame-uitingen 

Bij reclame-uitingen spant QRMUUR.NL zich er voor in dat de reclame-uiting op de door de wederpartij voorgeschreven wijze en datum wordt geplaatst. De wederpartij komt geen enkele aanspraak op exclusiviteit ten opzichte van QRMUUR.NL of een of meer van haar media toe, in welke vorm dan ook, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk is overeengekomen of aangegeven in de aanbieding van QRMUUR.NL. 

Voor de plaatsing van de reclame-uiting op een qrmuur of qrkaart dient voorafgaand aan het publiceren betaald te worden. 

QRMUUR.NL behoudt zich het recht voor om een aanbod of een opdracht door een mogelijke wederpartij tot het plaatsen van een reclame-uiting en/of het aangaan van een overeenkomst, zonder opgaaf van redenen, niet te aanvaarden.  

Artikel 9 Reclame-uitingen weigeren 

QRMUUR.NL behoudt zich het recht voor om opgegeven reclame-uitingen te weigeren op grond van technische bezwaren, inhoud, aard, strekking of vorm der opgegeven reclame-uitingen of andere redenen van principiële aard, redelijkerwijs te verwachten wanbetaling, weigering van vooruitbetaling door de wederpartij, een verzoek van de voorzitter van de Reclame Code Commissie wegens overtreding van artikel 19 van de Nederlandse Reclame Code. 

Als QRMUUR.NL weigert een reclame-uiting te plaatsen dan stelt QRMUUR.NL de wederpartij daarvan zo tijdig mogelijk in kennis, zodat de wederpartij desgewenst de reclame-uiting kan aanpassen en deze alsnog kan worden geplaatst. 

QRMUUR.NL kan nooit aansprakelijk worden gesteld voor het weigeren van een reclame-uiting. 

Artikel 10 Mededelingen, geluid, afbeeldingen en video’s 

Het is niet toegestaan in reclame-uitingen mededelingen te doen, geluid of afbeeldingen of video’s te tonen die als schokkend kunnen worden ervaren of het publiek mogelijk misleiden of het reclamewezen gevaar laten lopen in diskrediet te geraken. 

Artikel 11 Inhoud wijzigen 

Het is voor de wederpartij strikt verboden om tijdens de duur van de overeenkomst met QRMUUR.NL de website achter de QR-code zodanig te wijzigen dat er een andere inhoud dan afgesproken tevoorschijn komt. 

Artikel 12 Tekortkoming reclame-uiting 

In geval van een fout of tekortkoming in de reclame-uiting door toedoen van de wederpartij zelf, is de wederpartij niet gerechtigd tot gehele of gedeeltelijke ontheffing of opschorting van de betalingsverplichtingen, dan wel tot enige vorm van verrekening. 

Artikel 13 Nakoming  

Indien de wederpartij de verplichting tot plaatsing van reclame-uitingen voor overeengekomen reclameruimte niet nakomt, kan ontslag van die verplichting alleen plaatsvinden als daarvoor naar het oordeel van QRMUUR.NL gegronde redenen aanwezig zijn. In dit geval zal door de wederpartij het verschil tussen het oorspronkelijk overeengekomen tarief en het tarief dat hoort bij de feitelijk afgenomen reclameruimte worden voldaan. 

Artikel 14 Opmaak reclame-uiting 

Indien QRMUUR.NL voor de uitvoering van de overeenkomst advertentiemateriaal in opdracht voor de wederpartij opmaakt, is QRMUUR.NL rechthebbende van de auteursrechten voor de gebruikte reclame-uitingen ten behoeve van de gesloten overeenkomst tussen de wederpartij en QRMUUR.NL. 

Het is de wederpartij niet toegestaan de door QRMUUR.NL voor de overeenkomst opgemaakte reclame-uitingen te verveelvoudigen of openbaar te maken zonder schriftelijke toestemming van QRMUUR.NL. 

Artikel 15 Geleden schade 

Bij inbreuk op de in artikel 11 genoemde rechten is de wederpartij aansprakelijk voor alle door QRMUUR.NL als gevolg daarvan geleden schade, inclusief de kosten van opsporing en juridische bijstand. 

De in artikel 11 genoemde bescherming van auteursrechten geldt voor de door QRMUUR.NL opgemaakte reclame-uitingen en niet voor (deel)materiaal zoals aangeleverd door de wederpartij. 

Artikel 16 Aansprakelijkheid beschikbaar gestelde materialen en gegevens 

De wederpartij vrijwaart QRMUUR.nl voor alle aanspraken van derden en daaruit voortvloeiende vorderingen, die betrekking hebben op het inbreuk makend gebruik van de rechten van intellectuele eigendom, rustend op de door de wederpartij aan QRMUUR.NL beschikbaar gestelde materialen en gegevens. 

Artikel 17 Bezorging 

QRMUUR.NL spant zich ervoor in de bezorging van qrkaarten tijdig bij de met de wederpartij overeengekomen adressen te bezorgen. 

Artikel 18 Betaling

De wijze van betaling tussen de wederpartij, welke een onderneming is, wordt nader bepaald bij het aangaan van de overeenkomst. Doorgaans geschiedt dat in één keer, voorafgaand aan het opleveren van het product. QRMUUR.NL behoudt zich het recht om een bankgarantie te verlangen van de wederpartij. Op het eerste verzoek van QRMUUR.NL geeft de wederpartij een bankgarantie. 

Facturen kunnen door QRMUUR.NL zowel elektronisch op het door de wederpartij opgegeven e-mailadres als op papier worden verstuurd. 

Artikel 19 Overeenkomst 

De overeenkomst met de wederpartij wordt aangegaan voor bepaalde tijd, tenzij schriftelijk anders overeengekomen of anderszins uit de overeenkomst blijkt. De overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan eindigt van rechtswege, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. De overeenkomst die voor onbepaalde tijd is aangegaan kan worden opgezegd met inachtneming van een opzegtermijn van één (1) maand, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. De opzegging kan op eenzelfde wijze geschieden als de manier waarop de overeenkomst is afgesloten.

Artikel 20 Eigendomsvoorbehoud, eigendomsoverdracht en risico

QRMUUR.NL behoudt het recht van eigendom (eigendomsvoorbehoud) van alle producten die zij levert. Het eigendom van de qrmuur gaat nooit over naar de wederpartij. Een qrmuur bevindt zich altijd tijdelijk (doorgaans een half jaar, tenzij anders overeengekomen) op een plek, daarna wordt het product verwijderd of vervangen voor een vernieuwde versie. Een qrkaart wordt verspreid bij onder meer accommodaties, zodat gasten het kunnen gebruiken / toe-eigenen. 

De adverteerder op een qrmuur of qrkaart vrijwaart QRMUUR.NL voor alle aanspraken van derden en daaruit voortvloeiende vorderingen, die betrekking hebben op het inbreuk makend gebruik van de rechten van intellectuele eigendom, rustend op de door de adverteerder aan QRMUUR.NL  beschikbaar gestelde materialen en gegevens. 

Het eigendomsvoorbehoud is ondeelbaar. Te weten het eigendomsrecht blijft in zijn geheel rusten op de producten totdat de wederpartij volledig heeft voldaan aan al diens verplichtingen, ook als de wederpartij een deel van zijn contractuele of wettelijke plicht heeft voldaan. Ter verduidelijking, indien de wederpartij een deel of de gehele overeenkomstprijs heeft betaald, dan wordt het evenredig deel van het eigendomsrecht niet overgedragen. 

Artikel 21 Beslag

Alle producten worden onder eigendomsvoorbehoud geleverd. Het is derhalve niet mogelijk om beslag te leggen op de producten. Indien gepoogd wordt om beslag te leggen, in het bijzonder als er bodembeslag wordt gelegd door de fiscus, dan stelt de wederpartij QRMUUR.NL daarover onverwijld over in kennis. De wederpartij dient de fiscus op de hoogte te stellen van het eigendomsvoorbehoud en QRMUUR.NL onverwijld in gelegenheid te stellen om haar eigendomsvoorbehoud aan de fiscus te melden. De wederpartij stelt QRMUUR.NL in de gelegenheid om de producten op te halen c.q. te doen laten verwijderen van het grond van de wederpartij. 

Artikel 22 Medewerking wederpartij en gegevens

De wederpartij geeft aan QRMUUR.NL alle benodigde informatie welke QRMUUR.NL nodig heeft of nodig zal hebben om deugdelijke uitvoering te kunnen geven aan de overeenkomst. Onder benodigde informatie valt in ieder geval, als het gaat om een rechtspersoon, de naam van het bedrijf, waar het bedrijf gevestigd is, het bezorgadres, het factuuradres en de persoon die de rechtspersoon rechtsgeldig vertegenwoordigd. Indien de wederpartij een natuurlijk persoon is, wordt in ieder geval vermeld de bezorginformatie, de betaalinformatie, het factuuradres en de wijze van betaling.

De informatie die QRMUUR.NL nodig acht om deugdelijk uitvoering aan de overeenkomst te kunnen geven, wordt tijdig door de wederpartij afgegeven. Indien de benodigde informatie door de wederpartij niet tijdig wordt afgegeven, behoudt QRMUUR.NL zich het recht voor om de op haar rustende verplichtingen op te schorten, totdat de wederpartij de benodigde informatie geeft. 

Artikel 23 Bekendmaking samenwerking met derden

In het geval de wederpartij, zijnde in relatie tot B2B, zich allieert met een partij welke soortgelijke of dezelfde producten QRMUUR.NL vervaardigt/verkoopt, dan zal de wederpartij QRMUUR.NL terstond c.q. zo spoedig mogelijk daarover op de hoogte stellen. QRMUUR.NL houdt zich het recht voor om haar werkzaamheden op te schorten dan wel gedeeltelijk of in zijn geheel op te schorten en/of de overeenkomst te kunnen ontbinden, zonder dat daartoe een ingebrekestelling is vereist.

Artikel 24 Opschorten verplichtingen door wederpartij

Het is de wederpartij niet toegestaan enige verplichtingen uit de overeenkomst geheel of gedeeltelijk op te schorten, tenzij de wederpartij een natuurlijk persoon is. 

Artikel 25 Opschorten verplichtingen door QRMUUR.NL 

Indien de wederpartij niet of niet tijdig voldoet aan haar verplichtingen zoals deze uit de overeenkomst voortvloeien, dan behoudt QRMUUR.NL het recht haar werkzaamheden op te schorten totdat de wederpartij (deugdelijk) aan haar verplichtingen voldoet dan wel zodra er voldoende zekerheid is gesteld door de wederpartij voor (deugdelijke) nakoming.

Artikel 26 Overdraagbaarheid rechten

Het is de wederpartij niet toegestaan om zonder toestemming van QRMUUR.NL rechten en/of verplichtingen uit de overeenkomst in zijn geheel dan wel gedeeltelijk over te dragen aan derden. Zulks heeft eveneens goederenrechtelijke werking.

Artikel 27 Prijs

De producten van QRMUUR.NL zullen worden verkocht tegen de prijs zoals deze in de overeenkomst is overeengekomen. De prijs voor de producten zijn exclusief BTW, en zonder een eventuele meerwerkprijs, tenzij een en ander ondubbelzinnig en schriftelijk anders overeengekomen is. De prijzen voor een natuurlijke persoon worden vermeld inclusief de BTW. 

Artikel 28 Prijswijziging

QRMUUR.NL behoudt zich het recht voor om de prijs van diens producten op ieder gewenst moment te wijzigen. In het geval van een prijswijziging zal QRMUUR.NL dat zo spoedig mogelijk vóór de daadwerkelijke prijswijziging, melden aan de wederpartij.

Artikel 29 Meerwerk

In beginsel verricht QRMUUR.NL de werkzaamheden voor de prijs zoals deze bij de overeenkomst is bepaald. Indien QRMUUR.NL aanvullende werkzaamheden dient te verrichten of materialen dient aan te schaffen voor het eindproduct, welke buiten de overeenkomst vallen, dan kan QRMUUR.NL daar een meerwerkprijs voor rekenen. De hoogte van de meerwerkprijs zal vooraf aan de wederpartij worden gemeld. QRMUUR.NL behoudt zich het recht voor om het meerwerk door te belasten op basis van nacalculatie. 

Artikel 30 Betaaltermijn 

De betaling voor de producten of advertentieruimte van QRMUUR.NL dient te geschieden binnen 14 kalenderdagen, gerekend vanaf de factuurdatum, tenzij tussen QRMUUR.NL en de wederpartij een ander specifieke betaaldatum schriftelijk is overeengekomen. Dan dient de betaling op die specifieke betaaldatum te geschieden. 

De betaaldatum is een fatale betaaltermijn. Indien de betaaldatum is verstreken zonder dat de wederpartij het bedrag heeft betaald, is de wederpartij in verzuim zonder dat daar aan voorafgaand een ingebrekestelling voor hoeft te worden uitgebracht, voor of namens QRMUUR.NL. In dat geval behoudt QRMUUR.NL het recht om het bedrag te verhogen met de wettelijke (handels) rente alsmede met de gerechtelijke – en buitengerechtelijke incassokosten, zonder dat voorafgaand een sommatie nodig is. In het geval de wederpartij een consument is, dan zal na het verstrijken van de betaaldatum een ingebrekestelling worden verstuurd, waarna de wettelijke incassokosten zullen worden gerekend. 

Artikel 31 Verzendkosten, retourkosten en verrekening

De kosten voor verzending of leveren van de producten zijn voor rekening van de wederpartij, tenzij dat schriftelijk anders is overeengekomen. De kosten voor de retourzending zijn eveneens voor de wederpartij, tenzij dat schriftelijke anders overeengekomen is.

Artikel 32 Niet-nakoming door wederpartij

Indien de wederpartij enige verplichtingen zoals die uit de overeenkomst voortvloeien, niet nakomt of niet deugdelijk nakomt, is QRMUUR.NL gerechtigd om de overeenkomst onmiddellijk geheel of gedeeltelijk gerechtelijk of buitengerechtelijk te ontbinden. QRMUUR.NL behoudt het recht om nakoming te vorderen of vergoeding van de schade te vorderen, welke schade is ontstaan door ontbinding of opschorting van de overeenkomst. QRMUUR.NL kan nooit gehouden worden om enige schadevergoeding te betalen aan de wederpartij. 

Artikel 33 Niet-nakoming door QRMUUR.NL 

Indien QRMUUR.NL enige verplichtingen zoals die uit de overeenkomst voortvloeit, niet nakomt, dient de wederpartij QRMUUR.NL per aangetekende brief in gebreke te stellen. QRMUUR.NL heeft dan gedurende 14 kalenderdagen de mogelijkheid om de verplichtingen (deugdelijk) na te komen. Indien QRMUUR.NL niet, dan wel niet binnen de 14 kalenderdagen, reageert, dient de wederpartij QRMUUR.NL per aangetekende brief in verzuim te stellen, waarna de wederpartij zonder tussenkomst van de rechter de overeenkomst kan ontbinden. 

Artikel 34 Ontbinding 

QRMUUR.NL heeft elk recht om de overeenkomst (buiten)gerechtelijk te ontbinden op schriftelijke of mondelinge wijze – zonder dat daar een ingebrekestelling of een sommatie aan vooraf gaat, indien: 

– De wederpartij tekortschiet en in verzuim is geraakt met betrekking tot haar verplichtingen welke uit de overeenkomst voortvloeien,
– Er surseánce van betaling is aangevraagd,
– Er faillissement is aangevraagd, is uitgesproken of dreigt te worden uitgesproken,
– Er beslag wordt gelegd onder de wederpartij dan wel dat de wederpartij de bedrijfsvoering staakt of op andere wijze fuseert, gaat fuseren, wordt overgenomen of dreigt te worden overgenomen. Voor de wederpartij die een natuurlijk persoon is, geldt dat de wijze van ontbinding van de overeenkomst op gelijke wijze geschiedt als de wijze waarop de overeenkomst tot stand is gekomen. 

Artikel 35 Vrijwaring door wederpartij 

De wederpartij vrijwaart QRMUUR.NL voor iedere schade, inclusief gevolgschade. QRMUUR.NL aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid die het gevolg is van haar handelen en nalaten, tenzij die schade het gevolg is van opzet of grove schuld. 

De wederpartij is gehouden tot algehele vrijwaring van QRMUUR.NL, inclusief (buiten)gerechtelijke kosten, ten aanzien van aanspraken van derden, die voortvloeien uit een plaatsing van een reclame-uiting in of op het medium van QRMUUR.NL, ook vanwege daarin opgenomen misleidende mededelingen en/of ongeoorloofde vergelijkende reclame, dan wel oneerlijke handelspraktijken, dan wel vanwege overtreding van overige geldende wet- en regelgeving. 

Artikel 36 Aansprakelijkheid en overmacht

In het geval van overmacht is QRMUUR.NL niet aansprakelijk voor enige schade die de wederpartij lijdt, dan wel zal gaan lijden. Onder overmacht wordt verstaan alles dat buiten de invloedssfeer ligt van QRMUUR.NL, of omstandigheden of gebeurtenissen die buiten de controle en macht van QRMUUR.NL liggen. 

Voor de vraag of er al dan niet sprake is van overmacht, maakt het niet uit of de omstandigheden of gebeurtenissen voorzienbaar zijn of waren op het moment dat de overeenkomst is gesloten. QRMUUR.NL kan niet gehouden worden tot nakoming van enige verplichting uit de overeenkomst, indien zij daartoe niet in staat is of daarin wordt gehinderd door overmacht. Daaronder wordt in ieder geval begrepen: omstandigheden waardoor QRMUUR.NL niet op verantwoorde wijze uitvoer kan geven aan de overeenkomst, zoals doch niet beperkt tot het geval van (burger)oorlog, overheidsmaatregelen (al dan niet betrekking hebbende op COVID-19 dan wel andere vormen van COVID-19 of andere ziekten, quarantaines enzovoort), stakingen, weersomstandigheden, brand of diefstal.

Mogelijke aansprakelijkheid wordt beperkt tot het orderbedrag dat in de overeenkomst is  opgenomen, op basis waarvan QRMUUR.NL de producten aanbiedt. In alle gevallen is de termijn waarbinnen QRMUUR.NL kan worden aangesproken voor de aansprakelijkheid van enige schade beperkt tot zes maanden. Indien de wederpartij een natuurlijk persoon is, is die termijn beperkt tot één jaar. 

Indien een overmacht situatie langer dan één week (zeven dagen) heeft geduurd, heeft QRMUUR.NL het recht om de overeenkomst geheel of gedeeltelijk schriftelijke te ontbinden (overeenkomstig artikel 6:265 Burgerlijk Wetboek). Hetgeen reeds ingevolge de overeenkomst gepresteerd is, wordt in dat geval naar verhouding afgerekend, zonder dat partijen elkaar overigens iets verschuldigd zullen zijn. 

QRMUUR.NL is in ieder geval niet aansprakelijk voor indirecte schade, gevolgschade, waaronder in ieder geval begrepen: omzet- /winstderving, bedrijfsschade, stagnatieschade, vertragingsschade, schade door fouten of onjuistheden in een Reclame-uiting, fouten of onjuistheden bij de plaatsing of het niet plaatsen of niet volgens de verwachting van de Klant plaatsen van een Reclame-uiting, schade door tegenvallende belangstelling, het mislopen of kwijtraken van klanten als gevolg van de wijze waarop een reclame-uiting is geplaatst, dit alles in de breedste zin van het woord, beschadiging, vernietiging, verlies of verontreiniging van informatiedragers en de daarop aanwezige informatie (software). 

Het recht op schadevergoeding vervalt in ieder geval wanneer de wederpartij QRMUUR.NL niet schriftelijk aansprakelijk heeft gesteld binnen een periode van twee maanden na het moment waarop het schade toebrengende feit zich heeft voorgedaan. 

Artikel 37 Retentierecht 

Het is de wederpartij niet toegestaan een beroep te doen op diens retentierecht, tenzij er sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid aan de zijde van QRMUUR.NL. 

Artikel 38 Vertragingsschade

Indien de wederpartij te laat betaalt, dan is de wederpartij aan QRMUUR.NL een vertragingsschade van 1% over het bedrag uit de overeenkomst, per maand verschuldigd. 

Artikel 39 Incasso- en proceskosten

De wederpartij is aansprakelijk voor alle werkelijk gemaakte juridische kosten die QRMUUR.NL moet maken, op grond van art. 242 Rechtsvordering. De aansprakelijkheid van de wederpartij voor de werkelijk gemaakte juridisch kosten van QRMUUR.NL geldt zowel in het geval QRMUUR.NL de eisende partij is als in het geval QRMUUR.NL de gedaagde partij is, in het geval van een gerechtelijke procedure. 

De wederpartij is aansprakelijk voor de wettelijke incassokosten, wettelijke (handels) rente, de buitengerechtelijke kosten en proceskosten indien QRMUUR.NL de eisende partij is. De wederpartij is aansprakelijke voor de wettelijke incassokosten, wettelijke rente, de buitengerechtelijke kosten en proceskosten indien QRMUUR.NL de gedaagde partij is, waaronder mede begrepen de kosten van de vrijwaring. 

Artikel 40 Klachtenregeling 

Indien de wederpartij een klacht heeft, dan dient de wederpartij deze klacht in bij QRMUUR.NL. Partijen zullen zich inspannen om tot een overeenstemming te komen met betrekking tot een oplossing. De klacht wordt per e-mail ingediend bij QRMUUR.NL via info@qrmuur.nl. Bij het indienen van de klacht vermeldt de wederpartij het ordernummer (bij gebreke van een ordernummer, de producten van de bestelling), de aard van de klacht en de gewenste oplossing. QRMUUR.NL zal zich inspannen de klacht, als deze gegrond blijkt, op te lossen. Het volgen van deze klachtenregeling is een voorwaarde voordat QRMUUR.NL in rechte betrokken kan worden. 

Artikel 41 Geldigheid en rechtskracht van de algemene voorwaarden 

De wederpartij en QRMUUR.NL verbinden zich uitvoering te geven aan de artikelen uit deze algemene voorwaarden. Het uitgangspunt van partijen is dat de algemene voorwaarden geldig zijn en rechtskracht hebben. Indien geconstateerd wordt dat een van deze algemene voorwaarden niet geldig blijkt, doordat de vernietiging wordt ingeroepen dan wel dat één van deze algemene voorwaarden nietig blijkt, verbinden partijen zich om een soortgelijke bepaling overeen te komen die wel geldig is en rechtskracht heeft. 

Artikel 42 Meerderjarigheid

De wederpartij verklaart meerderjarig te zijn. In het geval de wederpartij minderjarig is, dan zorgt de wederpartij ervoor dat zijn of haar wettelijke vertegenwoordiger meeondertekend. 

Artikel 43 Intellectuele eigendom

Voor zover de producten van QRMUUR.NL beschermd zijn door het intellectueel eigendom, berust het intellectuele eigendomsrecht bij QRMUUR.NL en niet bij de wederpartij. 

Artikel 44 Overdragen rechten intellectuele eigendom

Indien, onverhoopt, de verdeling van het intellectuele eigendomsrecht niet is gevestigd bij QRMUUR.NL, dan verbindt de wederpartij zich om medewerking te verlenen voor overdracht van die rechten aan QRMUUR.NL. 

Artikel 45 Boetebeding

De wederpartij verbindt zich om de bepalingen uit deze algemene voorwaarden na te leven. Indien de wederpartij een bepaling niet naleeft, dan verbeurt zij een boete van € 150, – voor elke dag dat deze bepaling niet wordt nageleefd en voor elke (afzonderlijke) overtreding. 

Artikel 46 Verwerken van gegevens

QRMUUR.NL verbindt zich de gegevens van de wederpartij te verwerken met in achtneming van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) en Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP). In het geval dat er sprake is van een data lek, meldt QRMUUR.NL dat terstond bij Autoriteit Persoonsgegevens (AP) en volgt de gegeven instructies. 

De wederpartij vrijwaart QRMUUR.NL voor eventuele in verband met de verwerking opkomende aanspraken van derden. 

Artikel 47 Gebruiker 

Een qrmuur of qrkaart dient als volgt gebruikt te worden door de gebruiker. De gebruiker begeeft zich bij de qrmuur of qrkaart en scant één of meerdere QR-codes op de qrmuur of qrkaart. Vervolgens linkt de QR-code door naar de website van de wederpartij, zodat de gebruiker leuke ideeën kan opdoen voor een activiteit in de omgeving. De qrmuur of qrkaart dient alleen op deze manier gebruikt te worden en niet anders. 

Artikel 48 Toepasselijk recht

Op deze algemene voorwaarden en op de overeenkomst zijn van toepassing het Nederlands recht. 

Artikel 49 Bevoegdheid rechter

Op deze algemene voorwaarden en op de overeenkomst en eventueel ontstane geschillen voortvloeiende uit de overeenkomst, is met uitsluiting bevoegd de Nederlandse rechter te Leeuwarden. 

Hoe werkt het?

hoe werkt qrmuur eigenlijk, we leggen het u uit

Locaties

voorbeeld van QRmuur in de binnenstad

Contact

contact opnemen met henk of marjon vondeling van qrmuur.nl